Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Üzleti mesterképzések

A BME Üzleti Tudományok Intézet üzleti mesterképzéseit vagy csak nappali, vagy csak részidős (levelező) képzési formában indítja.

Nappali mesterszakok

  • Műszaki menedzser mesterszak
  • Pénzügy mesterszak
  • Vezetés és szervezés mesterszak

Részidős (levelező) mesterszakok

  • Marketing mesterszak
  • MBA (Master of Business Administration) mesterszak
  • Számvitel mesterszak

Mesterszakjainkon további specializálódás is van. A Műszaki menedzser szak specializációi a menedzsment, a pénzügyi, a környezetmenedzsment és a termékmenedzsment specializációk; a Pénzügy mesterszakon vállalati pénzügyek, befektetés-elemző, valamint monetáris és közpénzügyek specializációk tantárgyai választhatók; a Vezetés és szervezés mesterszak pedig a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve az emberi erőforrás menedzsment specializáción folyik. A részidős szakok esetében az MBA mesterszakon menedzsment és pénzügy; míg a Számvitel mesterszakon vezetői számvitel, ellenőrzés-könyvvizsgálat és nemzetközi számvitel specializációk indulnak.

A nappali és részidős képzési forma alapján egy-egy csoportot alkotó szakok tantervileg is összekapcsolódnak.

  • Közös oktatási blokk a nappali Pénzügy, a Vezetés és szervezés, valamint a Műszaki menedzser mesterszakokon: Emberi erőforrás menedzsment, Kvantitatív módszerek, Számvitel, Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Üzleti gazdaságtan és Vállalati pénzügyek.
  • Közös oktatási blokk a részidős MBA és Számvitel mesterszakokon: Gazdaságpolitika, Közösségi gazdaságtan, Kvantitatív módszerek, Marketing, Minőségmenedzsment, Stratégiai menedzsment, Számvitel, Szervezeti viselkedés, Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Üzleti gazdaságtan és Vállalati pénzügyek.

Külön említést érdemel, hogy minden üzleti mesterszak tantervében megtalálható az Üzleti jog kötelezően választható blokk, amely a Vállalati jog, Bank-, értékpapír- és tőzsdejog, Kereskedelmi szerződések joga, Európai Unió gazdasági joga, Információs társadalom joga és Verseny-, fogyasztóvédelmi- és reklámjog tantárgyakból áll.

Időbeosztás

Mesterszakjaink időbeosztása egy átfogó oktatási koncepció része. A nappali képzések esetén a szorgalmi időszak heti ciklusú. Pénteken már nincs oktatás, így a mindig hétfő délelőttre szervezett zárthelyik előtt három nap felkészülési idő is rendelkezésre áll. Az előadások hétfő délután, valamint kedd, szerda és csütörtök délelőtt, illetve kora délután vannak. Lyukasórák jellemzően nincsenek, az órarend pontosan illeszkedik, így a hétköznap délutánok rendszerint szabadok (szabadon választható tantárgyakra, nyelvtanulásra, sportolásra, kikapcsolódósra stb.). E tizenkét hetes időszak alatt csak a félévközi jeggyel záruló tantárgyakból vannak zárthelyi dolgozatok (viszonylag egyenletesen elosztva, minden hétfőn egy vagy kettő), a vizsgás tantárgyakból félévközi számonkérés nincs, ezeknek csak az előadásait kell a hallgatóknak látogatniuk. Az ezt követő két hétben már előadások sincsenek, csak a félévközi jeggyel záruló tantárgyak utolsó és pótzárthelyi dolgozatai következnek. Ennek az időbeosztásnak köszönhetően a hallgatók a félévközi jeggyel záruló tantárgyakat könnyen teljesíthetik a szorgalmi időszak alatt, a vizsgaidőszakra pedig már csak maximum négy mintatanterv szerinti vizsga eshet, amelyek így szintén kényelmesen teljesíthetők. A részidős szakoknál heti egy tanítási nappal számolhatnak hallgatóink. Ez az egy nap – a hallgató választásától függően – lehet a péntek vagy a szombat is, hiszen mindkét napon mindegyik előadást megtartjuk (szombaton a péntekit megismételve). A pénteki és a szombati napok év közben is szabadon váltogathatók, sőt, néhány hallgatónk a pénteki és a szombati előadások összekombinálásával megosztja e két nap között a terhelést. A szorgalmi időszak alatt leginkább csak az előadások látogatása a hallgatói feladat, az évközi feladatok nem jellemzőek. A tizenkéthetes szorgalmi időszak után következik a vizsgaidőszak, amely alatt nagyjából hetente kell egy vizsgát teljesíteni. A kötelező tárgyakból legkevesebb 4-5 vizsgaalkalmat írunk ki, a vizsgák rendszerint írásbeliek, és pénteki vagy szombati napra esnek. A vizsgaidőszak az egyetemi TVSZ, illetve részidős szakjaink esetében annak kiegészítése szerint zajlik, a vizsgázás szabályait és rendjét tekintve e dokumentumok a mérvadóak.

Tananyagellátás

Mesterszakjaink tananyag-ellátottsága kiemelkedő, amelyre kifejezetten büszkék vagyunk. Az országban elsőként tettük lehetővé részidős képzéseink összes előadásának „élő” internetes követését, annak demonstrálásaként is, hogy a „mi előadásaink olyan színvonalasak, hogy azokba bármikor, bárki betekinthet”. Manapság a részidős képzések összes előadását rögzítjük, majd a weben keresztül hallgatóink számára elérhetővé tesszük, ezzel főként a vizsgákra való felkészülést segítve. Emellett a tantárgyakhoz félévente-évente megújított, átlagosan 120 oldalas nyomtatott oktatási segédletet és bőséges elektronikus segédanyagot adunk, ezzel is segítve előadásaink követését, a vizsgákra való felkészülést. Alapelvünk, hogy a számonkért tananyagot írásban is a hallgatók kezébe kell adni, még a félév megkezdése előtt.

Szigorlatok

A Műszaki menedzser mesterszak kivételével, szakjainkon két szóbeli szigorlatot kell teljesíteni a képzés első három félévének kiemelt tantárgyaira támaszkodva. A két nappali (Pénzügy, valamint Vezetés és szervezés szakok), illetve az MBA mesterszakokon egységesen Menedzsment és Pénzügy szigorlatok vannak, míg a Számvitel szakon a Pénzügy mellett, a Számvitel a szigorlati tárgy. A Marketing mesterszakon pedig Marketing és Menedzsment szigorlatok vannak. A szakok egységes rendszerű zárásaként a szigorlatok tananyagára épülő záróvizsgák, illetve szakdolgozatvédés következik.

Intenzív kurzus

Az ún. intenzív kurzus választható blokkunk különleges részét képezi. Ezt a programsorozatot általában évente egy-egy héten át rendezzük meg. A kurzusokat döntően külföldi partnerintézményeink professzorai, esetenként külföldi nagyvállalatok menedzserei tartják. E kurzusok célja az olyan speciális, vagy több területet is átfogó pénzügyi vagy menedzsmenteszközök bemutatása, amelyekre a szorgalmi időszakok többi részében nem nyílik lehetőség. További fontos feladata e kurzusoknak a modern menedzserképzési és vállalati kultúrák megismertetése, valamint a helyes angol nyelvű terminológia elsajátíttatása. Az intenzív kurzusok – választhatóan – angol vagy magyar nyelvű (tolmáccsal) csoportokban folynak.

Angol nyelvű oktatási rész

Képzéseinken nem csak a választható tantárgyak egy része teljesíthető angol nyelven, hanem szigorlatozni és záróvizsgázni is lehet angolul, továbbá angol nyelvű szakdolgozat is készíthető.

Nyelvvizsga kritériumok

A mesterdiplomák megszerzésének feltétele – a Műszaki menedzser mesterszak kivételével – angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A Műszaki menedzser szak esetében a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Oktatók hallgatói minősítése

Az Üzleti Tudományok Intézet különös figyelmet fordít arra, hogy képzéseink jelenlegi és korábbi hallgatósága mind többet találkozhasson, véleményt cserélhessen, személyes és üzleti kapcsolatokat alakíthasson ki. Mindez egyedülálló lehetőségeket rejt, hiszen az üzleti életben mozgó, hasonló korú és beállítottságú emberek ilyen számban szinte sehol sem koncentrálódnak hazánkban.

A képzések oktatói munkáját a szokásos egyetemi követelményrendszeren túlmenő, páratlanul szigorú belső rendszer szabályozza. Ennek alapja a képzéseket végigkísérő visszajelzés, amelynél a hallgatóság félévről-félévre részletekbe menően minősíti az oktatói munka minden főbb fázisát. Oktatóink számára e felmérések eredményének óriási a tétje, hiszen a presztízs mellett oktatói díjazásuk mértéke, jövőbeli szerződtetésük is függ ettől. A képzések kötelező tárgyainak jelentős részét a képzéseinkre exkluzív módon szerződtetett, legmagasabb szinten kvalifikált oktatók tartják, akik más intézményben tananyagaikat nem oktathatják, ezeket kizárólag a mi hallgatóink számára fejlesztik, készítik.

Nagy figyelmet fordítunk a nálunk végző hallgatók tudásának garantálására, és örömmel tapasztaljuk, hogy ehhez a hallgatóság is kiváló, megértő partner. A vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásán, értékelésén keresztül folyamatosan ellenőrizzük egyes tárgyaink követelményrendszerét is. Célunk az, hogy hallgatóink mindig érthető, tartalmas, színvonalas tananyagokat sajátíthassanak el. Az egyes szakok meghatározó kötelező tantárgyaiban tanultak átfogó, az összefüggésekre is kiterjedő ismeretét külön szóbeli szigorlatokkal ellenőrizzük. A képzés végén, a záróvizsgán és a szakdolgozat megvédésén a nálunk szerzett tudást az elméleti felkészültség és a gyakorlati alkalmazási készség oldaláról egyaránt értékeljük. Különös figyelmet fordítunk számonkéréseink kulturált, korrekt és igazságos lebonyolítására.

Létesítményeink

2010 szeptemberétől a képzéscsoport már a hazai felsőoktatás egyik legkorszerűbb épületében, a Q épületében működik. Ennek legfelső szintjén vannak az Üzleti Tudományok Intézet mesterképzéseinek korszerűen berendezett, légkondicionált, a legmodernebb oktatástechnikai berendezésekkel felszerelt előadótermei. E tantermek kialakításánál már kifejezetten az üzleti képzések szokásos oktatási formáit, stílusát vettük figyelembe, támaszkodva persze saját tapasztalataink mellett, nemzetközi oktatási létesítmények példáira is. Igyekeztünk továbbá a részidős, „felnőttebb” képzések igényeit is figyelembe venni. Az emeleten található a Hallgatói Iroda, illetve a büfé és közösségi tér is. Részidős hallgatóink az épület alatti mélygarázsban parkolhatnak.

bmeq2.jpg