Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Számvitel mesterképzés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Számvitel mesterképzés közvetlen előzményének tekinthető a 2001 óta folyó közgazdászképzés, annak is elsősorban az igen népszerű kontrolling szakiránya. Mindemellett természetesen folyik számviteloktatás az üzleti és közgazdasági alapszakokon, a műszaki menedzser szakon és az MBA-képzésen is.

Számvitel mesterképzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett menedzseri készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsőszintű menedzseri feladatok ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is. A BME Számvitel mesterképzésének további specialitása, hogy a szakon jelentősebb mértékben oktatjuk más üzleti és pénzügyi területek tantárgyait is, remélve ezáltal, hogy e szélesebb ismeretekkel rendelkező végzettjeink a számvitel mellett más üzleti területek kompetens szakértői is lesznek. A szakon kiemelt oktatási szerep jut a konszolidáció, IFRS, US GAAP, HGB témaköröknek, és külön foglalkozunk a nemzetközi adózás témakörével is. A szak specialitását jelenti továbbá az is, hogy a számviteli szaktárgyakat kifejezetten kis létszámú csoportokban oktatjuk.

http://www.bppinternational.hu/?p=acca1

 

Az Üzleti Tudományok Intézet a Számvitel mesterképzés korábbi két specilaizációja - az Ellenőrzés és könyvvizsgálat, valamint a Vezetői számvitel specializációk - mellett 2011. tavasztól egy új specializációt is meghirdetett,  „International Accounting” néven. E specilaizáció angol nyelvű, olyan tantárgyakkal, amelyek tematikájukban lefedik az ACCA F5. Performance management, F7. Financial reporting és F8. Audit and assurance tárgyait. Az e tárgyakat választó hallgatóknak az ACCA vizsgákat kell teljesíteniük. Sikeres teljesítés esetén a tárgyakat a BME befogadja. A specializációt teljesítő hallgatók oklevelük mellékletében erről igazolást kapnak.

Oktatóink csak szigorú minősítési feltételek teljesítésével állhatnak katedrára, a tantárgyak legalább négyötödét egyetemi professzorok vagy docensek oktatják. Az oktatók munkáját a hallgatók folyamatosan minősítik, e minősítések eredményei az oktatókra nézve jelentős következményekkel járnak.

A hallgatók szabadon választhatnak a heti két oktatási nap (péntek vagy szombat) közül. Az előadások számítógépes diavetítés mellett folynak, a vetített anyagok internetes honlapunkról szabadon letölthetők. A választható foglalkozások (intenzív kurzusok) egy része angol nyelven is hallgatható, lehet angolul szigorlatot és záróvizsgát is tenni.
A kötelező tantárgyakhoz nyomtatott jegyzetcsomagot adunk, és számos elektronikus oktatási segédanyagot elérhetővé teszünk weblapunkon.

A kötelező tárgyakból legalább 4-5 vizsgaalkalmat hirdetünk meg, az eredményeket pedig jellemzően 5 napon belül kihirdetjük.

Számvitel mesterképzésünk féléves önköltségi díja 350.000 forint, amely fix részből (szemeszterenként 110.000 forint) és kreditenkénti díjból (8.000 forint/kredit) tevődik össze.  Az egyes félévekben fizetendő "költségtérítést" ennek megfelelően a fix díj és a felvett tantárgyak kreditértékei alapján határozzuk meg. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő önköltségi díj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 350.000 forintnál. Külön említést érdemel még az országos szintű Diákhitel2 Program, amely segítségével a képzési költség (önköltség) teljes egészében finanszírozható.

Aktuális mintatanterveinket a www.gtk.bme.hu oldalon találják!

Korábbi mintatanterv:

 

A 2016-ban induló képzés tájékoztatófüzete

Számvitel mesterképzésünk mintatanterve 2016-ig

1. félév / Semester Kredit
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Számvitel / Accounting 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 3
2. félév / Semester
Vállalati pénzügyek / Corporate Finance 5
Pénzügyi instrumentumok számvitele / Financial Instruments Accounting 5
Pénzügyi számviteli elemzések / Financial and Accounting Analyses 3
Nemzetközi számvitel I. / International Accounting 5
Vezetői számvitel I. / Managerial Accounting I. 5
Adózás I. / Taxation I. 3
Szabadon választható tárgyak I. / Elective Subjects I.* 3
3. félév / Semester
Marketing / Marketing 5
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 3
Konszernszámvitel / Consolidation 5
Ellenőrzés és könyvvizsgálat / Auditing and Control 5
Vállalati pénzügyek II. / Corporat eFinance II. 5
Üzleti jog kv blokk / Business Law Elective Block** 3
4. félév / Semester
Stratégiai menedzsment / Strategic Management 3
Adózás II. / Taxation II. 5
Intenzív kurzus / Intensive Seminar 4
Számvitel szigorlat / Course Unit Exam in Accounting 0
Pénzügy szigorlat / Course Unit Exam in Finance 0
Specializáció 1. / Specialization 1.*** 3
Specializáció 2. / Specialization 2.**** 3
Specializáció 3. / Specialization 3.***** 3
Szabadon választható tárgyak II. / Elective Subjects II.* 3
Diplomatervezés / Thesis work 15

 

*Szabadon választható tárgyak a másik vagy az MBA specializáció, illetve a Marketing szak 3 kredites tantárgyai közül. (A tantárgyak
kiválasztásánál, kérjük, vegyék figyelembe, hogy az órarendek nem feltétlenül biztosítják minden tanóra látogatását.)
Elective subjects are coming from the other or the MBA specialization subjects, or from the subjects of the Marketing program. (Please note that the timetable does not necessarily gives opportunity to attend at all lessons.)


**Üzleti jog kv blokk: Bank-, értékpapír- és tőzsdejog, Kereskedelmi szerződések joga, Európai Unió gazdasági joga, Információs társadalom joga
One out of the next subjects: The Law of Banks, Securities and Exchange, The Law of Contracts, Economic Law of the EU, Law of the Information Society
***Vezetői számvitel specializáció: Vállalati pénzügyek III., Ellenőrzés-könyvvizsgálat specializáció: Ellenőrzés és könyvvizsgálat II. International Accounting specializáció: Performance Management
Management Accounting Specialization: Corporate Finance III., Audit and Control Specialization: Audit and Control II. International Accounting Specialization: Performance Management
****Vezetői számvitel specializáció: Vezetői számvitel II., Ellenőrzés-könyvvizsgálat specializáció: Pénzügyi, számviteli informatika, International Accounting specializáció: Financial Reporting
Management Accounting Specialization: Managerial Accounting II., Audit and Control Specialization: Informatics in Finance and Accounting, International Accounting Specialization: Financial Reporting
*****Vezetői számvitel specializáció: Számviteli esettanulmányok, Ellenőrzés-könyvvizsgálat specializáció: Nemzetközi számvitel II., International Accounting specializáció: Audit and Assurance
Management Accounting Specialization: Case Studies in Accounting, Audit and Control Specialization: International Accounting II.; International Accounting Specialization: Audit and Assurance