Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Pénzügy mesterképzés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Pénzügy mesterképzés közvetlen előzményének a 2001-ben indult közgazdász- és műszaki menedzser képzés, illetve e szakok több népszerű pénzügyi irányultságú szakiránya tekinthető.

A Pénzügy mesterképzésen olyan gazdasági szakemberek képzését tűztük ki célul, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász-szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismeretek, a tudatosan fejlesztett menedzseri készségek és képességek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon nálunk végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein – az állami és a magánszférában is – pénzügyi feladatok ellátására.

A Pénzügy mesterképzésen három specializáció választható. A vállalati pénzügyek specializáció célja, hogy a hallgatók mélyebb betekintést kapjanak a vállalatok működését meghatározó folyamatokról, illetve olyan számviteli és adózási kérdésekről, amelyek befolyásolják a vállalatok profitját és értékteremtő képességét. E specializáción kiemelten foglalkozunk a vállalatértékelés kérdéseivel is. A befektetés-elemző specializáción a különböző befektetési formák értékelésével és elemzésével, az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk részletesen. A monetáris és közpénzügyek specializáció pedig a makrogazdasági összefüggések megismerésére helyezi a hangsúlyt.

Pénzügy mesterképzésünk féléves önköltségi díja (költségtérítése, tandíja) 400 ezer forint, amely fix részből (szemeszterenként 160 ezer forint) és kreditenkénti díjból (kreditenként 8 ezer forint) tevődik össze. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő tandíj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 400 ezer forintnál. Külön említést érdemel még az országos szintű Diákhitel2 Program, amely segítségével a képzési költség (önköltség) teljes egészében finanszírozható.

Aktuális mintatanterveinket a www.gtk.bme.hu oldalon találják!

Korábbi mintatanterv:

 

A 2016-ban induló képzés tájékoztatófüzete

Pénzügy mesterképzésünk mintatanterve 2016-ig

1. félév / Semester Kredit
Közgazdaságtan / Economics 3
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Bank-, értékpapír- és tőzsdejog / The Law of Banks, Securities and Exchange 3
Gazdaságtörténet / Economic History 5
Számvitel / Accounting 5
Befektetések I. / Investments I. 3
2. félév / Semester
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management 5
Vállalati pénzügyek I. / Corporate Finance I. 5
Ökonometria / Econometrics
3
Adózás I. / Taxation I. 5
Makrogazdasági pénzügyek / Macro Finance 3
Menedzsment kv blokk 1. / Management Elective Block 1.* 3
Szabadon választható tárgyak I. / Elective Subjects I. 3
3. félév / Semester
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 5
Stratégiai menedzsment / Strategic Management 3
Befektetések II. / Investments II. 5
Gazdaságpolitika / Economic Policy 5
Közösségi gazdaságtan / Public Economics 3
Vállalati pénzügyek II. / Corporate Finance II. 5
Menedzsment kv blokk 2. / Management Elective Block 2.* 3
Üzleti jog kv blokk / Business Law Elective Block** 3
4. félév / Semester
Technológiamenedzsment / Technology Management
(2017/18 tanévtől Változásmenedzsment / Change Management)
5
Pénzügy szigorlat / Course Unit Exam in Finance 0
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Specializáció 1. / Specialization Block 1.*** 3
Specializáció 2. / Specialization Block 2.**** 3
Specializáció 3. / Specialization Block 3.***** 3
Szabadon választható tárgyak II. / Elective Subjects II. 3
Diplomatervezés / Thesis work 15

*Két tárgy a következők közül: Információmenedzsment, Szolgáltatásmarketing, Stratégiai marketing, Vezetés,
Non-profit menedzsment, Minőségmenedzsment módszerek (SPC)
Two subjects out of the next five: Information Management, Consumer Behaviour, Service Marketing, Leadership, Non Profit
Management, Quality Management Methods (SPC)

**Vállalati jog, Kereskedelmi szerződések joga, Európai Unió gazdasági joga, Információs társadalom joga, Verseny-, fogyasztóvédelmi- és reklámjog
Law of Corporation, Law of Contracts, Economic Law of the EU, Law of the Information Society, Law of Competition and Advertising

Specializáció ***, ****, *****

Vállalati pénzügyek spec. / Spec. of Corporate Finance:

***    Adózás II. / Taxation II.

****   Származtatott termékek és reálopciók / Derivatives and Real Options

*****  Vállalati pénzügyek III. / Corporate Finance III.

 

Befektetéselemző spec. /  Spec. of Investments

***    Bankügyletek / Banking

****   Származtatott termékek és reálopciók / Derivatives and Real Options

*****  Befektetések III. / Investments III.

 

Monetáris és közpénzügyek spec. /  Spec. of Monetary Policy and Public Finance

***    Növekedéspolitika / Policy of Economic Growth

****   Adózás II. / Taxation II.

*****  Bankügyletek / Banking