Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Marketing mesterképzés

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem marketing oktatása mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza. A marketing mesterképzés közvetlen előzményének a BME-n 2001 óta folyó közgazdászképzés tekinthető. A marketing ismeretek oktatása szervesen beépült a műszaki menedzser-, valamint az ipari termék- és formatervező mérnök képzésbe, s emellett valamennyi mesterszakunk tárgystrukturájában is szerepel.

Marketing mesterképzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik hazai és nemzetközi szinten egyaránt alkalmasak az üzleti-, és a non-profit szektor területein közép- és felsőszintű marketingmenedzseri feladatok ellátására. A képzés során megszerzett elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek, a tudatosan fejlesztett menedzseri készségek és képességek birtokában a szakot elvégzett hallgatók képesek lesznek a következő tevékenységek elvégzésére:

  • Marketingkutatás és -tervezés, piaci trendek elemzése,
  • Marketing teljesítménymutatók meghatározása és elemzése,
  • Értékalkotó marketingstratégiák kialakítása,
  • Különböző marketingeszközök tartalmának meghatározása, az egyes marketing részterületek irányítása és  menedzselése,
  • Marketing feladatok végrehajtásának koordinálása, valamint az értékalkotó folyamatokban résztvevő belső- és külső érintettekkel való kapcsolattartás.

A képzés célja továbbá, hogy korszerű és sokoldalú elméleti megalapozást adjon azok számára is, akik a marketinggel mint tudománnyal kívánnak foglalkozni, illetve tanulmányaikat doktori képzésünk marketing programjának keretében kívánják folytatni.

Marketing mesterképzésünk egyik specialitása, hogy hallgatóink jelentősebb mértékben más üzleti és menedzsment területek ismeretanyagát is elsajátíthatják, remélve ezáltal, hogy a marketing- és más menedzsment ismeretek integrálásával szélesebb látókör alapján, magasabb színvonalon tudják majd marketingmenedzseri feladataikat elvégezni, s egyúttal más üzleti területek kompetens szakértőivé is válnak.

A mesterszak levelező (részidős) formában kerül meghirdetésre, amelyen a teljes képzési idő 2 év (4 félév). A teljesítendő kreditek száma: 120 kredit.

A végző hallgatók oklevelében szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, marketing szakon (angol nyelvű megjelölése: Master of Science in Marketing).

A tantárgyak legalább négyötödét egyetemi professzorok vagy docensek oktatják, és oktatóink csak nagyon szigorú minősítési feltételek teljesítésével állhatnak katedrára. Az oktatók munkáját a hallgatók folyamatosan minősítik, s ezek eredményei az oktatókra nézve jelentős következményekkel járnak.

A hallgatók a szakot más tanulmányok, illetve munka mellett is végezhetik, ugyanis szabadon választhatnak a heti két oktatási nap (péntek vagy szombat) közül. Az előadások számítógépes diavetítés mellett folynak, a vetített anyagok internetes honlapunkról szabadon letölthetők. A választható foglalkozások (intenzív kurzusok) egy része angol nyelven is hallgatható, s lehet angolul szigorlatot és záróvizsgát is tenni.

A kötelező tantárgyakhoz nyomtatott jegyzetcsomagot adunk, és számos elektronikus oktatási segédanyagot elérhetővé teszünk weblapunkon. A kötelező tárgyakból legalább 3-5 vizsgaalkalmat hirdetünk meg, az eredményeket  jellemzően 5 napon belül kihirdetjük.

Marketing mesterképzésünk féléves önköltségi díja 350.000 forint, amely fix részből (szemeszterenként 110.000 forint) és kreditenkénti díjból (8.000 forint/kredit) tevődik össze.  Az egyes félévekben fizetendő "költségtérítést" ennek megfelelően a fix díj és a felvett tantárgyak kreditértékei alapján határozzuk meg. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő önköltségi díj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 350.000 forintnál.

A képzésre beiratkozott hallgatók kedvező pénzügyi és tanulmányi feltételekkel vehetnek fel egy párhuzamosan végezhető további mesterképzési szakot.

Aktuális mintatanterveinket a www.gtk.bme.hu oldalon találják!

Korábbi mintatanterv:

A 2016-ban induló képzés tájékoztatófüzete

2014 őszén és 2015 őszén kezdett évfolyamok tantervi hálója

1. félév / Semester Kredit
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Marketing/Marketing 5
Számvitel / Accounting 5
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 3
Vállalati jog/Law of Corporation 3
2. félév / Semester
Vásárlói magatartás/Consumer behaviour 5
Marketingkutatás/Marketing research 5
Vállalati pénzügyek/Corporate Finance 5
Emberi erőforrás menedzsment/Human Resource Management 5
Menedzsment KV blokk*/Management Elective Block* 3
Szabadon választható tárgyak I.**/ Elective Subjects I.** 3
3. félév / Semester
Értékesítésmenedzsment/Sales management 5
Közösségi gazdaságtan/Public Economics 5
Minőségmenedzsment/Quality Management 5
Termelés- szolgáltatásmenedzsment/Production and Operations Management 3
Verseny-, fogyasztóvédelmi és reklámjog/ Competition, consumer protection and advertising law 3
Társadalmi marketing/Social marketing 3
Online marketing/ Online marketing 3
Projektfeladat/Project 5
4. félév / Semester
Marketingkommunikáció/Marketing communication 5
Projektmenedzsment/Project Management 3
Stratégiai menedzsment/Strategic Management 3
Szabadon választható tárgyak II./Elective Subjects II. 3
Marketing KV blokk***/Marketing Elective Block** 3
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Marketing szigorlat/ Course Unit Exam in Marketing 0
Intenzív kurzus/ Intensive Seminar 4
Diplomatervezés / Thesis work 15

 

* Menedzsment KV blokk: Változásmenedzsment, Vállalati kommunikáció, Non-profit menedzsment, Hatékony vezetés, Minőségmenedzsment módszerek, Kockázat és megbízhatóság, Fuzzy-elméletek a menedzsmentben

One out of the next subjects: Change Management, Corporate Communication, Non Profit Management, Efficient Leadership, Quality Management Methods, Risk and Relaibility, Fuzzy Theory in Management


** Szabadon választható tárgyak a Számvitel vagy az MBA specializáció tantárgyai közül. (A tantárgyak kiválasztásánál, kérjük, vegyék figyelembe, hogy az órarendek nem feltétlenül biztosítják minden tanóra látogatását.)
Elective subjects are coming from the MBA or Finance specialization subjects. (Please note that the timetable does not necessarily gives opportunity to attend at all lessons.)


*** Marketing KV blokk: Szolgáltatásmarketing, Termék- és márkamenedzsment, CRM rendszerek a gyakorlatban
One out of the next subjects: Service Marketing, Product and Brand Management, Customer Relationship Management in Practice

 

2016 őszétől felmenő rendszerben érvényes tantervi háló

1. félév / Semester Kredit
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Marketingmenedzsment/Marketing Management 5
Számviteli elemzések/ Accounting Analysis 5
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 3
Vállalati jog/Law of Corporation 3
2. félév / Semester
Fogyasztói és vásárlói magatartás/Consumer and Buyer Behaviour
Marketingkutatás és piacelemzés/Marketing Research and Market Analysis 5
Vállalati pénzügyek/Corporate Finance 5
Szolgáltatásmarketing/Service Marketing 3
Termék- és márkamenedzsment/Product and Brand Management 3
Menedzsment KV blokk*/Management Elective Block* 3
Szabadon választható tárgyak I.**/ Elective Subjects I.** 3
3. félév / Semester
Értékesítésmenedzsment/Sales management 5
Közösségi gazdaságtan/Public Economics 5
Minőségmenedzsment/Quality Management 5
Termelés- és ellátásilánc-menedzsment/ Production and Supply Chain Management 3
Verseny-, fogyasztóvédelmi és reklámjog / Competition, consumer protection and advertising law 3
Marketingkommunikáció/Marketing Communication 5
Marketingstratégiai döntések (Projektfeladat)/Marketing Strategic Decisions (Project) 4
4. félév / Semester
Online marketing/Online Marketing 3
Marketingkontrolling/Marketing Controlling 3
Stratégiai menedzsment/Strategic Management 3
Marketingtervezés/Marketing Planning 3
Szabadon választható tárgyak II./Elective Subjects II. 3
Marketing KV blokk***/Marketing Elective Block** 3
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Marketing szigorlat/ Course Unit Exam in Marketing 0
Intenzív kurzus/ Intensive Seminar 4
Diplomatervezés / Thesis work 15

 

* Menedzsment KV blokk: Változásmenedzsment, Vállalati kommunikáció, Non-profit menedzsment, Vezetés, Minőségmenedzsment módszerek, Kockázat és megbízhatóság, Fuzzy-elméletek a menedzsmentben

One out of the next subjects: Change Management, Corporate Communication, Non Profit Management, Leadership, Quality Management Methods, Risk and Relaibility, Fuzzy Theory in Management

** Szabadon választható tárgyak a Számvitel vagy az MBA specializáció tantárgyai közül. (A tantárgyak kiválasztásánál, kérjük, vegyék figyelembe, hogy az órarendek nem feltétlenül biztosítják minden tanóra látogatását.)
Elective subjects are coming from the MBA or Finance specialization subjects. (Please note that the timetable does not necessarily gives opportunity to attend at all lessons.)

*** Marketing KV blokk: CRM alapjai, B2B marketing, Társadalmi marketing, Média és kreatív tervezés
One out of the next subjects: Customer Relationship Management in Practice, B2B Marketing, Social Marketing, Media and Creative Design