Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Felvételi eljárás

Nyílt nap Mesterszakos képzéseinken:

2019. február 7-én 19:00-kor.

Az alábbiakban részletes információkat igyekszünk nyújtani a BME által indított üzleti mesterképzések felvételi eljárásának folyamatáról, remélve, hogy ezáltal gördülékenyebbé tehetjük a kapcsolódó teendők lebonyolítását.

Bemeneti követelmények, kreditelbírálás

A mesterképzésekre lényegében bármilyen alapvégzettség birtokában lehetőség van bekerülni, ugyanakkor egy oktatási minisztériumi rendelet (15/2006. OM rendelet Képzési és Kimeneti követelmények – KKK) értelmében rendelkezni kell bizonyos kreditértékű – illetve aki nem kreditrendszerű képzésben folytatta tanulmányait, annak heti óraszámú – előtanulmánnyal, hogy a jelentkezés az adott szakra elfogadható legyen. Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához minimum 30, a mesterszak elvégzéséhez – további 30, tehát összesen – 60 kreditnyi előtanulmány felmutatása szükséges. Amennyiben a Jelentkező nem teljesíti az előírt 30 kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Ha a 30 kreditet teljesíti a Felvételiző, de a 60 kreditet nem, akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíthetők. Kivételt képez a fentiek alól a Marketing mesterképzés, amely esetben a mesterszak elvégzéséhez és a szakra beadott jelentkezés érvényességéhez egyaránt 30 kredit szükséges, azaz nincs lehetőség pótlásra a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan. A hiányzó kreditek pótlása alapvetően egyéni felkészülésre épül, díjmentes (csupán a felkészülést segítő könyvek beszerzésének költsége terheli a Hallgatót). A kijelölt tantárgyakból vizsgák a szorgalmi időszakban is letehetők. Az előtanulmányok meglétét Intézetünk Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg – a felvételi vizsgát megelőző adminisztráció alkalmával – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján. Lényeges, hogy a kreditellenőrzés során nem a korábbi végzettségek, diplomák számítanak, hanem a teljesített tantárgyak (akár több főiskolai, egyetemi vagy szakirányú továbbképzési szakon teljesítettek együttesen), illetve az, hogy ezek mennyiben sorolhatók az alább megadott ismeretkörök valamelyikéhez. Vannak olyan végzettségek, szakok, amelyek automatikusan elfogadásra kerülnek, amelyek esetében nincs szükség a korábbi tanulmányokat tartalmazó leckekönyvek tüzetes vizsgálatára.

Marketing mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • a módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit,
 • az elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit,
 • és az üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás alapképzési szakok.

MBA mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika stb.) 15 kredit,
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek stb.) 10 kredit,
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügyek, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció stb.) 10 kredit,
 • társadalomtudományi ismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia stb.) 10 kredit,
 • egyéb szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling, stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment stb.) 15 kredit.

Az MBA mesterképzés esetében a következő szakokon végzettek előtanulmányai fogadhatók el automatikusan: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, műszaki menedzser, emberi erőforrások, turizmus-vendéglátás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, üzleti szakoktató alapképzési (BSc) szakok.
Fontos kiemelni, hogy az MBA mesterképzés fent említett OM rendeletben foglalt további – a többi hazai mesterszaktól eltérő, egyedi – alapfeltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen megszerzett alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában legalább három éves, míg megszerzett mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában legalább kétéves szakmai gyakorlattal (oklevél kiállításától számítva eltelt idő). (Mindez egyébként azt is jelenti, hogy az MBA mesterszakok hallgatósága jellemzően idősebb átlagéletkorú, a képzést már meglévő gyakorlati tapasztalatai birtokában, munka mellett végzi.)

Számvitel mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika stb.) 15 kredit,
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek stb.) 10 kredit,
 • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció stb.) 10 kredit,
 • társadalomtudományi ismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia stb.) 10 kredit,
 • egyéb szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog stb.) 15 kredit.

A Számvitel mesterképzés esetében a következő szakokon végzettek előtanulmányai fogadhatók el automatikusan: pénzügy és számvitel, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés és üzleti szakoktató alapképzési (BSc) szakok.

Műszaki menedzser mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia stb.) 20 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány stb.) 10 kredit,
 • szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki és technológiai, a menedzsment és gazdálkodási szakterületekről stb.) 30 kredit.

A Műszaki menedzser mesterképzés esetében a következő szakokon végzettek előtanulmányai fogadhatók el automatikusan: műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gépészmérnöki, anyagmérnöki, energetikai mérnöki, ipari termék és formatervező mérnöki, közlekedésmérnöki és mechatronikai mérnöki alapképzési szakok.

Pénzügy mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika stb.) 15 kredit,
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek stb.) 10 kredit,
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció stb.) 10 kredit,
 • társadalomtudományi ismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia stb.) 10 kredit,
 • egyéb szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés stb.) 15 kredit.

A Pénzügy mesterképzés esetében a következő szakokon végzettek előtanulmányai fogadhatók el automatikusan: pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrás, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési (BSc) szakok.

Vezetés és szervezés mesterképzés – előtanulmányi ismeretkörök:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika stb.) 15 kredit,
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek stb.) 10 kredit,
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek stb.) 15 kredit,
 • társadalomtudományi ismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia stb.) 10 kredit,
 • egyéb szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információ rendszerek stb.) 10 kredit.

A Vezetés és szervezés mesterképzés esetében a következő szakokon végzettek előtanulmányai fogadhatók el automatikusan: pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési (BSc) szakok.

Felvételi pontszámítás

Üzleti mesterképzéseinkre való felvétel – az előtanulmányi kötelezettségeken túl – felvételi pontok alapján történik. A maximálisan elérhető pontok összege 100 pont. Ebből 45 pont a korábbi tanulmányok alapján szerezhető (hozott pontok)*, 45 pont a szóbeli vagy írásbeli felvételi vizsgán kapható, míg további 10 pont (többletpontok) kiemelkedő tanulmányi, kutatási, sport, illetve egyéb teljesítményekkel érhető el vagy előnyben részesítés (hátrányos helyzet, fogyatékosság) címén szerezhető.

A BME GTK mesterszakjain a 10 többletpont számítása egységesen a következők szerint történik: a felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont; egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont; PhD fokozat: 6 pont; szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont; szakmai gyakorlat (minimum 6 hónap), demonstrátori tevékenység: max. 4 pont; kutatási és publikációs tevékenység (helyi rendezésű TDK-n vagy OTDK-n elért helyezés: 1-3 pont, konferencia előadás: 1 pont, nyomtatott formában megjelent vagy elektronikusan közölt publikáció: 1-3 pont, részvétel kutatási projektben: 1-3 pont): max. 6. pont; az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: középfok C: 1 pont; felsőfokú A vagy B: 2 pont; felsőfokú C: 3 pont; sporteredmények: max. 5 pont.

* A hozott pontok számítása az alapvégzettséghez tartozó leckekönyv alapján történik: a görgetett súlyozott tanulmányi átlageredmény kilencszerese.


Felvételi adminisztráció

A meghirdetett mesterszakok mindegyike indul ősszel, a Műszaki menedzser mesterképzés pedig tavasszal is. Az ősszel induló mesterképzések felvételi vizsgái májusban, illetve - pótidőpontként - júniusban vannak, míg a Műszaki menedzser szak esetén, a keresztféléves képzés felvételi vizsgája jellemzően januárban kerül lebonyolításra.

A pontos időbeosztásról a Jelentkezők – postai úton és/vagy e-mailben – külön értesítést kapnak.

A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd – ezek alapján – egyrészt elvégezzük a kreditelbírálást, másrészt megállapítjuk a korábbi tanulmányi eredmények alapján kapott pontokat (hozott pontok, maximum 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (maximum 10 pont). E viszonylag komoly időigényű adminisztráció intézményünk jogszabályon alapuló kötelezettsége. Lebonyolításához szükségünk van az alapvégzettséget igazoló diplomára, az esetleges további végzettségeket igazoló dokumentumokra, a nyelvvizsga bizonyítványokra és – függetlenül attól, hogy a Jelentkező végzettséget szerzett-e az adott intézményben/szakon – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyveire, emellett minden olyan egyéb dokumentumra, amelyet a Jelentkező a pontszámításhoz fontosnak ítél. Mivel mind a kreditelbírálás, mind a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat archiválnunk kell, az eredeti dokumentumok mellett azok másolatait is bekérjük a Felvételizőktől. A felvételi pontok fennmaradó 45 pontját a felvételi vizsga eredménye adja, amely, amennyiben magasabb, mint a jelentkező hozott pontja, automatikusan duplázásra kerül .

Felhívjuk figyelmét, hogy a a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

Többletpontok:

A BME GTK mesterszakjain a 10 többletpont számítása egységesen a következők szerint történik:

1. A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: max. 6 pont

 • főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
 • egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
 • PhD fokozat: 6 pont;
 • szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

2. Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: max 4 pont

 • középfok C: 1 pont;
 • felsőfokú A vagy B: 2 pont;
 • felsőfokú C: 3 pont;

3. Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: max. 4 pont;

 • Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között 1 pont;
 • Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között 2 pont;
 • Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között 3 pont;
 • Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl 4 pont
 • Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként 1 pont;

4. Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): max. 6. pont;

 • Intézményi TDK 1-3 helyezett 2 pont;
 • OTDK1-3 helyezett 4 pont;
 • Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény) 3 pont;
 • Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal) 2 pont;

5. Sporteredmények: max. 5 pont

 • a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont,   (4-8 helyért 3 pont, 9-12 helyért 1 pont)
 • országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért 1 pont)

Felvételi vizsga

A részidős Marketing, MBA és Számvitel mesterszakok esetében

Részidős képzéseinken szóbeli felvételi vizsga van, amely a szakmai motiváltság és elhivatottság felmérésére fókuszál. E szóbeli vizsgán 45 pont szerezhető.


A nappali munkarendű Műszaki menedzser, valamint Vezetés és szervezés szakok esetében

Ezeken a nappali munkarendű képzéseinknél/en írásbeli felvételi vizsgára számíthatnak a Jelentkezők.

Az írásbeli vizsgarész szakspecifikus esszé megírásából áll, amit a már megírt esszéhez is kötődő szakmai és motivációs szóbeli követ.

A felvételi vizsgákat általában úgy szervezzük, hogy az esszéírásra naponta egy alkalommal kerül sor, míg az adminisztráció, a tesztírás és a szóbeli motivációs beszélgetések folyamatosan zajlanak. Az esszé megírható az adminisztráció elvégzése előtt, a szóbeli motivációs beszélgetésekre azonban csak az adminisztrációt követően lesz lehetőség. Az érvényes felvételi vizsgához a teljes adminisztrációs- és vizsgafolyamaton részt kell venni.

A felkészülést segítendő honlapunkon mintafeladatokat adunk közre.

A felvételihez sok sikert kívánunk!